Blog

Zmiany w kodeksie pracy od września 2019

Zmiany w kodeksie pracy od września 2019

7 września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany nie były duże, ale naszym zdaniem warte uwagi, szczególnie dla pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem nowelizacji przygotowanym przez naszą Kancelarię.

Odszkodowanie za mobbing

W dotychczasowym stanie prawnym, odszkodowania w przypadku mobbingu można było dochodzić tylko, gdy pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę. Przepis ten rozszerzono również o sytuację, w której pracownik doznał mobbingu, ale nie rozwiązał z tego powodu umowy o pracę. W tym przypadku może on dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przy okazji przypomnimy również jak definiowany jest mobbing w Kodeksie Pracy (art. 94(3) §2):

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników

Dodatkowe uprawnienia dla członków rodziny

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie kręgu osób, które są uprawnione do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Te uprawnienia po nowelizacji przysługują również pracownikowi, który nie jest ojcem, ale członkiem najbliższej rodziny, np. dziadek, babcia, rodzeństwo.

W związku z powyższym ww. osoby nabędą wszystkie uprawnienia związane z urlopem macierzyńskim (rodzicielskim):

  • zostaną objęci ochroną przed zwolnieniem w trakcie korzystania z ww. uprawnień,
  • po urlopie macierzyńskim, przysługiwać im będzie urlop wypoczynkowy,
  • będą mogli żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów,
  • będą mogli dochodzić odszkodowania oraz uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a także przywrócenia do pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) nastąpi z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy.

Zmiany dot. świadectwa pracy – na korzyść pracowników

Nowelizacja wprowadziła również dłuższe terminy (przedłużając je z 7 dni na 14) na to, aby pracownik:

  • złożył do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy (ma na to obecnie 14 dni od otrzymania świadectwa pracy),
  • w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku (czyli gdy pracodawca odmówi sprostowania lub w ogóle nie odniesie się do żądania pracownika), pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy.

Ponadto określono ściśle termin wydania świadectwa pracy. Do tej pory pracodawca miał to zrobić niezwłocznie. Po nowelizacji natomiast:

  • Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Wyjątkowo pracodawca może przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie mógł wcześniej wydać tego dokumentu.