Blog

Zgromadzenie wspólników przez Internet

Zgromadzenie wspólników przez Internet

Kilka dni temu (3 września) weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Jej zakres nie był duży (zmieniono tylko 2 artykuły). Jednakże jej treść ma ogromne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców działających w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie zmiany wprowadzono?

Dodano bowiem możliwość wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (czyli przez Internet). Do tej pory kwestia ta nie była w żaden sposób uregulowana w KSH. Zdarzało się zatem, że zgromadzenia wspólników były przeprowadzane przez Internet. Istniało jednak ryzyko zakwestionowania ważności takiego zgromadzenia. Po nowelizacji, takie problemy nie będą już się pojawiać.

Zgodnie z nowo dodanym art. 234 ze zn. 1 KSH w obecnym stanie prawnym można w szczególności:

  • przeprowadzić transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym,
  • prowadzić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku
    obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, a także
  • wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Warto zaznaczyć, że powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Możliwe jest zatem stosowanie komunikacji elektronicznej również w innych sytuacjach związanych z udziałem w zgromadzeniu wspólników.

Możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej musi być przewidziana w umowie spółki.

Podsumowanie

Przedmiotowa zmiana jest odbierana przez środowisko przedsiębiorców jako bardzo pozytywna, w szczególności, że na początku tego roku inna nowelizacja KSH wprowadziła tzw. tryb obiegowy umożliwiający pisemne wypowiedzenie się wspólnika poza zgromadzeniem. Obecnie zatem wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają dużą dowolność w zakresie podejmowania uchwał.