Blog

Obowiązkowa strona WWW dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Ostatnimi czasy przepisy prawa w Polsce zmieniają się bardzo często. Wiele nowelizacji wiąże się z wprowadzaniem nowych obowiązków i zasad postępowania dla przedsiębiorców.  Przykładowo można wskazać dużą nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Ciężko odnaleźć się w nowych przepisach. Przedsiębiorcy muszą obecnie nie tylko skupiać się na prowadzeniu biznesu, ale również na analizowaniu prawa. W dzisiejszym wpisie opiszemy zmianę, która od 1 stycznia dotyczy spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

Obowiązek posiadania strony internetowej

Od początku tego roku ww. spółki mają obowiązek posiadania strony internetowej. Celem regulacji jest pełna transparentność działań takich przedsiębiorców oraz ochrona praw akcjonariuszy. Omawiany obowiązek ma podstawę w art. 5 § 5 kodeksu spółek handlowych, którzy brzmi:

Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Co powinno znaleźć się na stronie internetowej spółek?

Przede wszystkim od 2020 roku strony spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych muszą zawierać wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty. Oznacza to, że spółki na swoich stronach powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów.

Ponadto, zgodnie z art. 206 § 1 kodeksu spółek handlowych, strona spółki powinna zawierać również:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Brak aktualnej strony – konsekwencje prawne

Brak zamieszczenia koniecznych informacji na stronie internetowej (np. dotyczących planowanego walnego zgromadzenia) może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. W takiej sytuacji akcjonariusz nieobecny na zgromadzeniu będzie mógł np. wytoczyć powództwo o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały.

Dodatkowo na podstawie art. 595 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 5 tys. zł w przypadku braku zamieszczenia aktualnych informacji na stronie www.