Blog

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki?

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki?

Ostatnia nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), która weszła w życie 1 marca 2019 roku znacząco zmieniła zasady składania rezygnacji przez ostatniego (lub jedynego) członka zarządu spółki. Z tego względu postanowiliśmy w naszym artykule opisać jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki. Zarówno w sytuacji, gdy w zarządzie zasiada kilka osób, jak również w przypadku jednoosobowego zarządu.

Rezygnacja w przypadku zarządu wieloosobowego

W tej sytuacji ostatnia nowelizacja KSH nic nie zmieniła. Zatem, tak jak do tej pory, rezygnację składa się spółce reprezentowanej zgodnie z art. 205 § 2 KSH. Wspomniany artykuł brzmi następująco:

  • 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Zatem rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki należy złożyć na ręce innego członka zarządu lub prokurenta. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenie o rezygnacji wysłać pocztą na adres siedziby spółki. Trzeba jednak pamiętać, że choć rezygnacja to jednostronna czynność prawna (a zatem nie wymaga się tu zgody spółki), to jest ona skuteczna dopiero w momencie, gdy druga strona (w tym przypadku spółka reprezentowana przez członka zarządu lub prokurenta) będzie mogła zapoznać się ze złożoną rezygnacją.

Forma rezygnacji z członkostwa w zarządzie

Przepisy nie regulują tej kwestii. W praktyce jednak zaleca się składanie takich oświadczeń w formie pisemnej, głównie dla celów dowodowych. Nie jest zabronione złożenie rezygnacji w formie ustnej. Ostatecznie jednak i tak będzie potrzebny pisemny dokument rezygnacji, aby dokonać zmian w KRS.

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki, jeżeli nie ma innego członka zarządu?

Nowelizacja KSH z 2019 roku uregulowała kwestię rezygnacji ostatniego (lub jedynego) członka zarządu w art. 202 § 6 KSH. Zgodnie z jego treścią, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Jest to jedyny przypadek w KSH, gdzie zgromadzenie wspólników zwołuje jeden członek zarządu (który zamierza zrezygnować), a nie cały zarząd. Warto również wspomnieć, że opisywana przez nas procedura dotyczy zarówno sytuacji, gdy rezygnację składa ostatni (albo jedyny) członek zarządu, a także gdy wszyscy członkowie zarządu rezygnują ze swojego stanowiska jednocześnie.

Członek zarządu musi zatem zwołać zgromadzenie wspólników zgodnie z przepisami KSH:

  • co najmniej na dwa tygodnie przed zgromadzeniem musi on wysłać za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej (jeżeli wspólnik wyraził na to zgodę) zaproszenie na zgromadzenie,
  • wraz z zaproszeniem musi zostać przesłane również oświadczenie o rezygnacji.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że w takiej sytuacji członek zarządu nie może zrezygnować ze swojej funkcji natychmiast. Rezygnacja staje się skuteczna bowiem dopiero dzień po dniu zwołania zgromadzenia wspólników (nawet, jeżeli nie wszyscy wspólnicy by się zjawili) – oczywiście pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia ich o zgromadzeniu.

Warto również podkreślić, że przepisy KSH dopuszczają możliwość odmiennego uregulowania kwestii rezygnacji ostatniego członka zarządu w umowie spółki z o. o.

Co w sytuacji, gdy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki?

W spółce jednoosobowej zastosowanie znajdzie ogólna zasada dotycząca zawierania umów między członkiem zarządu a spółką. W takim wypadku rezygnacja członka zarządu, który jest jedynym wspólnikiem spółki, musi zostać sporządzona u notariusza. Następnie notariusz przesyła dokumenty do sądu rejestrowego.