Blog

Absolutorium dla członków zarządu

absolutorium dla członków zarządu

Uchwała w sprawie absolutorium dla członków zarządu to ważny element oceny pracy osób zarządzających spółką. Jego udzielenie może jednak czasami nastręczać wielu problemów praktycznych, które postaramy się rozwiać w dzisiejszym artykule.

Czym jest absolutorium?

Absolutorium (inaczej również zwane skwitowaniem) to akt zatwierdzenia przez wspólników spółki czynności podejmowanych przez zarząd w poprzednim roku obrotowym. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych można je udzielić również członkom rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej.

Kiedy udziela się absolutorium?

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium podejmowana jest na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

W jaki sposób udziela się absolutorium dla członków zarządu?

Jak już wspomnieliśmy, wspólnicy muszą podjąć uchwałę w sprawie absolutorium. Co do zasady, dla każdej osoby z zarządu spółki powinna być podjęta oddzielna uchwała. Głosowanie w zakresie udzielenia absolutorium musi być tajne, dotyczy bowiem spraw osobowych. Co ważne, uchwałę w sprawie absolutorium udziela się zarówno dla obecnych członków zarządu, jak również tych, którzy:

  • przestali sprawować funkcję lub
  • zaczęli ją pełnić w trakcie roku obrotowego.

W takiej sytuacji w uchwale wskazuje się konkretne daty faktycznego zasiadania przez te osoby w organach spółki. Wymagania dotyczące uchwały Ustawa nie przewiduje specjalnych wymogów dotyczących kworum lub większości głosów. W umowie spółki mogą znaleźć się jednak inne postanowienia w tym zakresie. Ponadto uchwały w przedmiocie absolutorium nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, ani nie trzeba ich składać do akt rejestrowych spółki.

Udzielenie absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu

Udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia go od odpowiedzialności względem spółki za ewentualną szkodę, którą jej wyrządził, chyba, że doszło do działania sprzecznego z prawem. Wtedy absolutorium może zwolnić z odpowiedzialności członka zarządu, tylko jeżeli przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium przedstawiono informacje, z których jednoznacznie wynikał fakt wyrządzenia szkody. Zatem, jeżeli wspólnicy w chwili podejmowania uchwały, nie wiedzieli o czynach członka zarządu, które wyrządziły spółce szkody, można go pociągnąć do odpowiedzialności w późniejszym terminie. Ponadto udzielenie absolutorium nie zwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za:

  • umyślne zgłoszenie do rejestru zawyżonej wartości aportów wniesionych przez wspólników,
  • dokonanie niezgodnej z prawem lub umową spółki wypłaty na rzecz wspólnika,
  • szkodę wyrządzoną spółce (jeżeli zostało wytoczone powództwo przez wspólnika spółki lub w przypadku upadłości spółki).

Trzeba również pamiętać, że udzielenie absolutorium nie zwalnia od odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich.

Skutki braku udzielenia absolutorium

Jeżeli wspólnicy nie zamierzają udzielić absolutorium konkretnemu członkowi zarządu powinni odmówić podjęcia uchwały w tym zakresie (zamiast podejmowania uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium). Podjęcie takiej uchwały nie skutkuje automatycznym usunięciem z zajmowanego stanowiska, chyba, że umowa spółki przewiduje inaczej.

Wspólnik będący członkiem zarządu

Na koniec, warto wspomnieć, że wspólnik spółki, który zasiada również w zarządzie nie może głosować nad uchwałą w sprawie udzielenia mu absolutorium. Zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika, a także jako pełnomocnik innego wspólnika. W tej sytuacji wspólnik jest wyłączony od głosowania. Natomiast w protokole zgromadzenia wspólników powinno zostać odnotowane, że wstrzymał się od głosowania nad taką uchwałą.