Blog

Upadłość spółki z o. o.

upadłość spółki z o. o.

Tematyka dzisiejszego artykułu zyskała w ostatnim czasie na popularności. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa, dla wielu przedsiębiorców ogłoszenie upadłości sp. z o. o. to konieczność. W dzisiejszym artykule wskażemy: 

 • kiedy należy ogłosić upadłość spółki z o. o.?
 • w jakich sytuacjach wniosek o ogłoszenie upadłości sp. z o. o. może zostać oddalony?
 • w jaki sposób złożyć wniosek?
 • jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu spółki za jej zobowiązania w kontekście ogłoszonej upadłości?
 • jakie są koszty postępowania upadłościowego?

Podstawy złożenia wniosku o upadłość spółki z o. o.

Spółka z o. o. jest zobowiązana do ogłoszenia upadłości w sytuacji, gdy stanie się niewypłacalna. Z niewypłacalnością mamy do czynienia w dwóch sytuacjach:

 • Gdy spółka nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące lub
 • w sytuacji, gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość posiadanego przez nią majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące.

Warto wspomnieć, że ustawa – prawo upadłościowe wprowadza domniemanie istnienia stanu niewypłacalności. Przyjmuje się, że zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku, gdy zgodnie z bilansem zobowiązania (z wyłączeniem rezerw oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych) przekraczają wartość aktywów, a stan ten występuje dłużej niż 24 miesiące.

Podsumowując, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o. o. należy złożyć, gdy spółka jest niewypłacalna.

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony?

Pomimo istnienia stanu niewypłacalności, mogą zaistnieć inne okoliczności, które sprawią, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o. o. Mogą to być następujące sytuacje:

 • brak zagrożenia, że spółka utraci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań w niedługim czasie (np. gdy spółka posiada wymagalne wierzytelności, które pozwolą spłacić jej zobowiązania),
 • gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
 • gdy część majątku spółki jest obciążony hipoteką lub zastawem w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony, wierzyciele spółki mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od spółki na drodze postępowania cywilnego. Spółka dalej istnieje i należy przeprowadzić jej likwidację.

Upadłość likwidacyjna a układowa

Upadłość spółki może zostać przeprowadzona w formie likwidacji lub postępowania układowego. Pierwszy z nich prowadzi do całkowitej likwidacji majątku spółki. Jeżeli spółka posiada majątek i istnieje szansa na zaspokojenie wierzycieli, wówczas podpisuje się z wierzycielami układ. Na jego podstawie następuje spłata długów.

Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości sp. z o. o.?

Wniosek może złożyć samodzielnie każdy z członków zarządu spółki bez względu na obowiązujące w spółki zasady reprezentacji. Dodatkowo wniosek ten może złożyć kurator rejestrowy (jeżeli jest powołany). Również wierzyciel spółki może wnioskować o jej upadłość. Jeżeli zaś chodzi o prokurenta, należy wiedzieć, że jest on uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie ciąży na nim jednak obowiązek złożenia wniosku o upadłość, gdyż nie jest on osobą reprezentującą dłużnika (spółkę).

W standardowej sytuacji, gdy wniosek składa członek zarządu, ma na to 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości sp. z o. o. musi zawierać następujące elementy:

 1. Dane identyfikacyjne i teleadresowe spółki.
 2. Adres siedziby spółki.
 3. Imiona i nazwiska reprezentantów (lub likwidatorów) – jeżeli zostali ustanowieni.
 4. Uzasadnienie złożenia wniosku o upadłość.

Z kolei załącznikami do wniosku powinny być:

 1. Aktualny wykaz majątku (wraz z szacunkową wyceną jego składników).
 2. Bilans – sporządzony w ciągu ostatnich 30 dni.
 3. Spis wierzycieli i wydanych przeciwko spółce tytułów egzekucyjnych i wykonawczych (wyroki, nakazy).

Upadłość spółki z o. o. – koszty

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1000 zł. Dodatkowo wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego. Jest ona równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw (obecnie jest to kwota 5148,07 zł).

Odpowiedzialność członków zarządu

Za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki odpowiadają członkowie jej zarządu. Jeżeli nie spełnią tego obowiązku, odpowiadają za szkodę wyrządzoną wierzycielom przez niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku. Odpowiedzialność jest wyłączona tylko w sytuacji, gdy członek zarządu wykaże, że nie ponosi winy za niezłożenie wniosku w odpowiednim terminie.

Ponadto należy pamiętać, że członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki, gdy egzekucja wobec niej jest bezskuteczna. W przypadku wielosobowego zarządu, odpowiedzialność jest solidarna. Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności pod warunkiem, że wykaże iż:

 • we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • niezgłoszenie ww. wniosku nie nastąpiło z jego winy,
 • w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • pomimo niezgłoszenia odpowiednich wniosków w ustawowym terminie, wierzyciel nie poniósł szkody – tj. nawet przy złożeniu wniosków odpowiednio wcześniej, nie uzyskałby zaspokojenia w stopniu wyższym niż w chwili obecnej.